Ρίξε μια ματιά!

«Η μόλυνση του αέρα απειλεί την πολιτισμική κληρονομιά»

Η μόλυνση του αέρα είναι ένας βασικός παράγοντας για την αλλοίωση της επιφάνειας ιστορικών κτιρίων και μνημείων. Η επίδραση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα για τα υλικά είναι τεράστιος και μη αναστρέψιμος. Η διάβρωση που προκαλείται από χημικά και η κηλίδωση από σωματίδια μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες, αλλά ακόμα περισσότερο στην καταστροφή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς που είναι ένα σημαντικό συστατικό της ατομικής και συλλογικής μας ταυτότητας.

Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ιταλικό ινστιτούτο περιβαλλοντικής προστασίας και έρευνας (ISPRA) και το Ινστιτούτο διατήρησης και αποκατάστασης της κληρονομιάς (ISCR) έδειξε ότι στη Ρώμη περίπου 3600 πολιτιστικά μνημεία κατασκευασμένα από μπρούντζο βρίσκονται σε κίνδυνο. Ως αντίδραση προς αυτήν την απειλή, η Ιταλία ασχολείται με την ανάπτυξη στρατηγικών και τεχνολογιών για την προφύλαξη των πολιτισμικών στοιχείων μακροπρόθεσμα. Η πρόσφατη έρευνα απέδειξε ότι η απώλεια υλικού ως αποτέλεσμα της μόλυνσης του αέρα υπολογίζεται ανάμεσα στα 5.2 με 5.9 μικρά, ετησίως, για το μάρμαρο και στα 0.30 με 0.35 για τον μπρούντζο. Εκτιμήσεις έγιναν με την χρήση δειγματοληπτικών μεθόδων, εφαρμοσμένων στα πλαίσια του Παγκόσμιου συνεργατικού προγράμματος για την επίδραση της μόλυνσης του αέρα στα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών και πολιτισμικών μνημείων (ICP materials) υπό την αιγίδα της σύμβασης της οικονομικής επιτροπής για την Ευρώπη ΟΕΕ για την μεγάλης εμβέλειας διασυνοριακή μόλυνση του αέρα (LRTAP Convention).

Πρόσφατα, μια έρευνα πάνω σε πέντε πολιτιστικά μνημεία που εμπεριέχονται στην λίστα των μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς της UNESCO που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, έριξε και άλλο φως στα αίτια για την διάβρωση των υλικών. Ενώ υπήρξε μια συνολική μείωση κατά 50% από το 1987 ως αποτέλεσμα του βελτιωμένης ποιότητας αέρα (επίδραση της σύμβασης LRTAP), οι αλλαγές στα πιο πρόσφατα χρόνια έχουν μειωθεί. Τέλος, με τις εκπομπές του διοξειδίου  του θείου να έχουν μειωθεί αισθητά, άλλοι ρύποι, όπως τα οξείδια του αζώτου και αιωρούμενοι ρύποι, παίζουν σχετικά σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τωρινής ζημίας εξαιτίας της διάβρωσης.

Γράφει ο Ιάσων Χαλκίδης, φοιτητής του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Παν. Μακεδονίας. 

 

«Οι ευφυείς πόλεις, από τη θεωρία στην πρακτική»

Ματίκα Χριστίνα

Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πολεοδόμος, DSA ENSA Paris La Villette

Άρθρο: «Οι ευφυείς πόλεις, από τη θεωρία στην πρακτική»

Το διαδίκτυο είναι πλέον το κατεξοχήν απαραίτητο μέσο και η κινητήρια δύναμη για τη νέα ανάπτυξη, με νέες διαδικασίες παραγωγής, διοίκησης και οικονομίας. Μέσω ειδικών εφαρμογών, που συμβάλλουν στο τρίπτυχο εξυπηρέτησης, ανταγωνιστικότητας και περιβάλλοντος, πολλές δραστηριότητες από το φυσικό χώρο μεταφέρονται στον ψηφιακό. Μέσα από ψηφιακά εργαλεία (όργανα και πλατφόρμες) και εφαρμογές δημιουργείται ένα εικονικό περιβάλλον χειρισμού της πληροφορίας και των γνώσεων. Πέρα όμως από το σχεδιασμό μιας ψηφιακής πλατφόρμας μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας, δεν πρέπει να παραλείπεται ο έλεγχος βιωσιμότητάς της και η εξασφάλιση της τελευταίας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινά δίκτυα, εφαρμογές και υπηρεσίες της ευφυούς πόλης, η έννοια της οποίας αναλύεται παρακάτω (εικόνες 1-4).

image 1  image 2  image 3  image 4

Ευφυής περιοχή (Intelligent region): η περιοχή με υψηλή καθιερωμένη ικανότητα για τεχνολογική καινοτομία και ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται ως ευφυής (Morgan, 1998).

Ευφυείς / έξυπνες πόλεις (Intelligent / smart cities): αυτές οι οποίες εφάρμοσαν τεχνολογικές πληροφορίες και ψηφιακούς χώρους σε αστικές λειτουργίες και δραστηριότητες (Caves and Walshok, 1999).

Ψηφιακές πόλεις και πολλαπλά concepts για μια νέα χωρική τους διάσταση

 1. Cyber cities, cyberspace, cybernetics, governance and control spaces based on information feedback, city governance.
 2. Digital cities, digital representation of cities, virtual cities, digital metaphor of cities, cities of avatars, second life cities, simulation (sim- city).
 3. Intelligent cities, from the new intelligence of cities, collective intelligence of citizens, distributed intelligence, crowdsourcing, online collaboration, broadband for innovation, social capital of cities, collaborative learning and innovation, people-driven innovation.
 4. Smart cities, from smart phones, mobile devices, sensors, embedded systems, smart environments, smart meters, and instrumentation sustaining the intelligence of cities

Αστική και τεχνολογική περιφερειακή ανάπτυξη: θεωρίες και μοντέλα σχεδιασμού:

A. Βιομηχανική Περιφέρεια (Industrial District):

 • Ευέλικτες βιομηχανικές περιφέρειες (Flexible industrial districts)
 • Τριτογενή συμπλέγματα επιχειρήσεων γνώσης – έντονες δραστηριότητες (Tertiary clusters of knowledge – intensive activities)
 • Πόλοι Τεχνολογίας, επιστήμη και τεχνολογικά πάρκα (Technopoles, science and technology parks)
 • Προγράμματα της Τεχνόπολης (Technopolis programs)

B. Ψηφιακή πόλη (DigitalCity):

 • Έξυπνες πόλεις (Smart cities)
 • Ευφυείς πόλεις και περιοχές (Intelligent cities and regions)
 • Καινοτόμα clusters, φορείς έρευνας και τεχνολογίας.
 • Νησίδες ψηφιακής καινοτομίας: ψηφιακές περιφέρειες, πόλοι τεχνολογίας και καινοτόμα περιφερειακά συστήματα (Virtual innovation islands: virtual districts, technology poles and regional innovation systems)
 • Τηλεματική και Διαδικτυακή καινοτομία / Διαχείριση της γνώσης (Telematics and online innovation / knowledge management)

Συμπερασματικά, ευφυείς ή έξυπνες πόλεις είναι το περιβάλλον γνώσης και καινοτομίας, σε πραγματικό και ψηφιακό επίπεδο. Σε ότι αφορά το επίπεδο της πραγματικότητας, η ευφυΐα είναι συνδεδεμένη με την επικοινωνία και την καθιερωμένη αλληλεπίδραση / διάδραση (interaction) μιας κοινότητας ανθρώπων για γνώση, πειραματισμό και τεχνολογική ανάπτυξη. Από την άλλη, σε ότι αφορά το ψηφιακό επίπεδο, είναι η ικανότητα της ίδιας της κοινότητας για γνώση, διαχείριση και επικοινωνία βασισμένη στην ψηφιακή αλληλεπίδραση (εικόνα 5).

image 5

Στόχος και ταυτόχρονα όραμα είναι η συνοικία να ανταποκρίνεται σε όρους όπως η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα. Έτσι, οι τομείς που χρειάζονται ενίσχυση συνδέονται άμεσα με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Σύμφωνα με τον Manuel Castells κάθε πόλος καινοτομίας περιλαμβάνει ινστιτούτα έρευνας, τεχνολογικές συνοικίες και clusters νέας οικονομίας, οργανισμούς ανάπτυξης καινοτομίας κλπ και μεταφέρει νέα πρότυπα βασισμένα σε εφαρμογές internet, δίκτυα για βέλτιστη διακυβέρνηση δραστηριοτήτων, υπηρεσίες e-consulting, e-learning, e-training, e-business, e-τεχνολογίες, e-καινοτομία (εικόνα 6).

 image 6

Δίκτυα Ευρυζωνικής πρόσβασης (Broadband access & Broadband services) και Καινοτομία

Πρόκειται για προηγμένες δικτυακές υποδομές υψηλής ποιότητας οι οποίες προσφέρουν επαρκείς ρυθμούς μετάδοσης και αδιάλειπτη λειτουργία στους χρήστες, καθώς και εύκολη δυνατότητα πρόσβασης στην πλειοψηφία του πληθυσμού.

Με τον όρο «ευρυζωνικότητα» ορίζεται η υποδομή σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χαρακτηρίζονται από αδιάλειπτη σύνδεση, υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος, ώστε να επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές. Οι ευρυζωνικές υποδομές μπορούν να αναβαθμίζονται συνεχώς, με χαμηλό επιπλέον κόστος ώστε να εξελίσσονται ανάλογα με τις ανάγκες των πολιτών. Μέσω της ευρυζωνικότητας παρέχονται πολύ γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες υπό τη μορφή καταναλωτικού αγαθού.

Πρακτικά για τον πολίτη «ευρυζωνικότητα» σημαίνει συνδυασμός υποδομής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που του προσφέρουν τη δυνατότητα για ηλεκτρονικές συναλλαγές με τις Δημόσιες Υπηρεσίες πολύ γρήγορα και με ασφάλεια των δεδομένων από την έδρα του (γραφείο, σπίτι). Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών μέσω εναλλακτικών δικτύων, εξυπηρέτησης τραπεζικών συναλλαγών με ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Υπάρχουν όμως και άλλες δυνατότητες, όπως είναι η εργασία εξ’ αποστάσεως, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας και πρόνοιας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών, μέσω της τηλεϊατρικής.

Ο κατάλογος των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες μέσω της ευρυζωνικότητας συνεχίζεται με την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, την παρακολούθηση ταινιών με άμεση επιλογή από ηλεκτρονικές ταινιοθήκες, την επιλογή και άμεση αγορά της επιθυμητής μουσικής από ηλεκτρονικά δισκοπωλεία, την έγκαιρη ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων για θεάματα, παραστάσεις και αθλητικούς αγώνες. Ακόμη, οι πολίτες μπορούν να επωφελούνται με καλύτερη και φθηνότερη επικοινωνία, με δυνατότητα τηλεφωνικής συνομιλίας σε συνδυασμό με εικόνα και πρακτικά μηδενικό κόστος μέσω νέων τεχνολογιών. Η έννοια της «Ευρυζωνικότητας», έχει σήμερα ξεπεράσει τα στενά τεχνολογικά όρια και αγγίζει όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Η καινοτομία σαν αποτέλεσμα ερευνητικής δραστηριότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας οδηγεί στην παραγωγή νέων προϊόντων ή στην βελτίωση άλλων. Θεωρείται το απαραίτητο υπόβαθρο για αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς. Σειρά από μελέτες βασισμένες σε εμπειρικά δεδομένα συνέδεσαν σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (επιχείρηση, κλάδο, οικονομία) την καινοτομία με την ανάπτυξη. Η καινοτομία σπάνια αποτελεί προϊόν της προσπάθειας μιας μεμονωμένης επιχείρησης, αντίθετα, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης (εικόνα 7-8).

image 7

  image 8

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80 εμφανίστηκε ένα νέο σύστημα τεχνολογικής καινοτομίας όπου διάφορες πόλεις και περιφέρειες προσέφεραν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και ευνοϊκό στην ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογικών καινοτομιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η Silicon Valley της Καλιφόρνιας, το Cambridge της Μ. Βρετανίας, καθώς και το Tagus Park της Πορτογαλίας, όπως και πλήθος άλλων Τεχνολογικών και Επιστημονικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων στην Ευρώπη.

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 1: Διάγραμμα με τις 3 βασικές συνιστώσες / φυσικές, θεσμικές και ψηφιακές που αλληλοεξαρτώνται και αλληλεπιδρούν σε ένα τέτοιο σύστημα.

http://www.urenio.org/

Εικόνα 2: Διάδραση – interaction, σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσω των ψηφιακών εφαρμογών

http://www.urenio.org/

Εικόνα 3: Τα “Clusters”, λειτουργικό διάγραμμα

http://www.urenio.org/

Εικόνα 4: Το concept της ευφυούς πόλης

http://www.people-project.eu/portal/

Εικόνα 5: Smart Cities, Future Internet, Collaboration, Innovation Ecosystems, User Co-Creation

http://www.people-project.eu/portal/

Εικόνα 6

http://www.urenio.org/

Εικόνα 7

http://www.e-innovation.org

Εικόνα 8

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/lever-thessaloniki-lever-open-innovation

 

Βιβλιογραφία

Castells Μ. (2001), «The Internet Galaxy, Reflections on the Internet, Business and Society», OxfordUniversity Press, Oxford

Komninos N., Kyrgiafini L., Sefertzi E. (eds) (2003), «Innovation Development Technologies in Regions and Production Complexes», Gutenberg, Athens

Komninos N. (2008), «Intelligent Cities and Globalization of Innovation Networks», Routledge, London and New York.

Komninos, N. (2003), «Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces», Spon Press, London and New York

Komninos N. (1998), «Technopolis and Development Strategies in Europe», Gutenberg, Athens

Matika C. (2014) Innovative clusters in progress, the example of Thermi, Book of Papers Proceedings, International Conference on Architecture and Urban Design ICAUD2, Topic: Urban Planning Theory and Practice, N 134, ISBN volume A: 978-9928-135-12-4, Epoka University, Department of Architecture, Tirana

Sefertzi E. (ed) (1998), «Innovation: System-areas, Technology Transfer and Innovative Development in Greece», Gutenberg, Athens

 

Ιστότοποι: 

http://icaud.epoka.edu.al/2014/article-2-icaud-proceedings-book-3-626-1310.html

http://www.broad-band.gr/orismos.php?language=el

http://www.e-innovation.org

http://www.openlivinglabs.eu/livinglab/lever-thessaloniki-lever-open-innovation

http://www.people-project.eu/portal/

http://www.technopolis.gr/site.php?&file=pages.xml&catid=106&lang=en

http://www.thestep.gr/active.aspx?mode=en{00000000-0000-0000-0000-000000000000}View

http://www.urenio.org/

http://www.vrc.gr

«Μήπως ζητώντας να γίνουμε υπεράνθρωποι, λησμονήσαμε να γίνουμε άνθρωποι;»

«Μήπως ζητώντας να γίνουμε υπεράνθρωποι, λησμονήσαμε να γίνουμε άνθρωποι;»

Κρίση: μία λέξη που έχει κατακλύσει την καθημερινότητα μας. Μία λέξη με χιλιάδες νοήματα και εκφάνσεις. Κρίση οικονομική, ανθρωπιστική, πολιτική, πολιτισμική και αξιακή. Θεσμοί, φορείς, πρόσωπα και καταστάσεις τίθενται υπό αμφισβήτηση, καθώς η εμπιστοσύνη ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής έχει κλυδωνιστεί. Εύλογα, λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, πώς φτάσαμε σε αυτή την πάσχουσα και ζοφερή πραγματικότητα ως κοινωνία;

Τα αίτια ποικίλα, οι απαντήσεις περισσότερες. Όμως ένα είναι βέβαιο, ότι μία κοινωνία μαζικοποιημένη στην οποία τα πρότυπα που προβάλλονται συντελούν στην ομοιομορφία και την ομοιογένεια θα φτάσει στην κρίση. Ο άκρατος υλικός ευδαιμονισμός του υπερκαταναλωτικού παρελθόντος μας δεν άφηνε περιθώρια για ανάπτυξη κριτικής αντίληψης και καλλιέργεια πνευματικών αγαθών. Όλοι μας, επιδιδόμενοι σε μία ατέρμονη κούρσα αποκόμισης χρήματος και ύλης, χάσαμε το νόημα της ζωής, που είναι αναμφίβολα η αγάπη και ο σεβασμός για τον συνάνθρωπο.  Και όταν το νόημα αυτό χαθεί ο άνθρωπος εύκολα γίνεται ένα αδηφάγο όν ικανό για όλα.

Κάθε πρόβλημα μιας κοινωνίας γίνεται ακόμη πιο έντονο και πρόδηλο μέσα από τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της. Όταν, λοιπόν, τα παιδιά γίνονται σκεύη ανταγωνιστικά και αντανακλούν στο πετσί τους τις χιμαιρικές φιλοδοξίες ημιμαθών αλλά οικονομικά εύρωστων γονέων, τότε η κρίση είναι προ των πυλών.

Όμως, η αναγκαστική μείωση στην πρόσβαση στα υλικά αγαθά θα πρέπει να αποτελέσει πια το έναυσμα για ουσιαστική ενδοσκόπηση, ανάγκη για πνευματική καλλιέργεια που προσφέρει ψυχική ανάταση και σκληρή δουλειά. Το καταναλωτικό σχολείο αργοπεθαίνει, καθώς το μέλλον ανήκει στο δημιουργικό σχολείο, από το οποίο θα χτίζονται προσωπικότητες ισχυρές και εμποτισμένες με αξίες.

Τώρα πια για να επιβιώσεις και να πετύχεις τα όνειρα σου απαιτείται πνευματική εντιμότητα και ηθική ανδρεία και μόνο εκείνοι που θα εφοδιαστούν με αυτά τα ιδανικά θα μπορέσουν να αναδειχτούν μέσα από τις στάχτες της πάσχουσας κοινωνίας.

 

Κρυσταλία Κεραμιδά

Δικηγόρος Σερρών

LLM in European Law

 

«Αναγνωρίζοντας και εξαλείφοντας το φαινόμενο του εκφοβισμού σε παιδιά και εφήβους»

Με τον όρο «εκφοβισμός» ή αλλιώς «bullying» νοείται η επιθετική συμπεριφορά  κατά την οποία κάποιος προκαλεί εσκεμμένα τραυματισμό ή δυσφορία σε κάποιο άλλο πρόσωπο, συνήθως πιο αδύναμο. Μπορεί να περιλαμβάνει άμεσες επιθέσεις είτε λεκτικές είτε σωματικές ενώ μπορεί να εμφανιστεί και με πιο έμμεση μορφή όπως η διάδοση αρνητικών φημών για ένα άτομο ή ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying).

            Σχολικός εκφοβισμός

            Ο σχολικός εκφοβισμός θεωρείται βασική πηγή ανησυχίας σε αρκετές χώρες. Ο εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον έχει αποδειχθεί άμεσα συνδεδεμένος με έντονη εσωτερική δυσφορία και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Έρευνες έχουν δείξει ότι άτομα τα οποία έχουν υποστεί εκφοβισμό στο σχολείο έχουν αυξημένες πιθανότητες να παρουσιάσουν συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους, απομόνωσης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις καθώς και προβλήματα υγείας. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι 12 από τους 21 συμμετέχοντες που είχαν υποστεί εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον, ακόμη και μετά το τέλος της στοχοποίησής τους από τους άλλους, η εσωτερική στοχοποίηση που είχαν αναπτύξει παρέμεινε και δημιούργησε προβλήματα τόσο στη σχέση τους με τον εαυτό τους όσο και στις σχέσεις τους με τους άλλους.

            Διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber bullying)

            Την τελευταία δεκαετία και ενώ η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ένα νέο φαινόμενο εκφοβισμού φαίνεται να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ορίζεται ως η χρήση τεχνολογικών μέσων έχοντας ως στόχο την επίθεση κάποιου σε βάρος ενός επιδιωκόμενου στόχου-θύματος. Οι διαστάσεις του φαινομένου διαφέρουν από χώρα σε χώρα· έρευνα έχει δείξει ότι μπορεί να κυμαίνονται από 1% έως και 62% του νεανικού πληθυσμού. Απροσδιόριστο μένει παρ’ όλα αυτά αν αντικείμενο αναφοράς  είναι ο συνολικός νεανικός πληθυσμός ή οι νέοι που έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρ’ όλα αυτά βέβαια το ποσοστό εξακολουθεί να είναι μεγάλο.  Επιπλέον, θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού ενδέχεται επίσης να εμφανίσουν συμπτώματα κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους αλλά και ενήλικες.

Πως οι γονείς και οι δάσκαλοι μπορούν αποτρέψουν τον εκφοβισμό;

            Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρία (APA) προτείνει ορισμένα μέτρα τα οποία οι γονείς και οι δάσκαλοι θα πρέπει να λάβουν για την επίτευξη της καταπολέμησης του φαινομένου.

Γονείς:

 • Παρατηρήστε στο παιδί σας σημάδια που θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι έχει πέσει θύμα εκφοβισμού.

Τα παιδιά ορισμένες φορές δε γνωστοποιούν τα ίδια το πρόβλημα. Ορισμένες ενδείξεις για να το αντιληφθείτε μόνοι σας μπορεί να είναι τα σχισμένα ρούχα ή ο δισταγμός να πάνε στο σχολείο σε συνδυασμό με μειωμένη όρεξη, εφιάλτες ή ακόμη και συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Αν ανακαλύψετε ότι το παιδί σας έχει πέσει θύμα εκφοβισμού επιδιώξτε ανοιχτές συζητήσεις, όπου μπορείτε να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στο σχολείο, έτσι ώστε να μπορείτε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση όμως φροντίστε να καταλάβει ότι θα το βοηθήσετε και ότι δε θα πρέπει να προσπαθήσει να αναπαράγει τη συμπεριφορά.

 • Δείξτε στο παιδί σας πως θα πρέπει να χειριστεί το πρόβλημα

Μπορείτε να επινοήσετε σενάρια κατά τα οποία το παιδί θα μάθει πώς να αγνοεί έναν εκφοβιστή και/ή να αναπτύξει δυναμικές στρατηγικές  για το πώς να τον αντιμετωπίσει. Επιπλέον, βοηθήστε το να προσδιορίσει συγκεκριμένους φίλους οι δασκάλους στους οποίους θα μπορεί να βρει υποστήριξη σε περίπτωση περιστατικού εκφοβισμού.

 • Θέστε όρια με την τεχνολογία

Διδάξτε στο παιδί σας για το cyber bullying και συνδεθείτε μαζί του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον εφαρμόστε κατάλληλα φίλτρα στον υπολογιστή του. Επιτρέψτε τους να χρησιμοποιούν οικογενειακό υπολογιστή και όχι προσωπικό και τοποθετήστε τον σε σημείο που να είναι ευδιάκριτη η οθόνη.

            Δάσκαλοι/Διευθυντές σχολείων:

 • Φροντίστε να είστε παρατηρητικοί και ιδιαίτερα σε μέρη όπως το μπάνιο, διάδρομοι με πολύ κόσμο καθώς και σχολικά λεωφορεία.

Αν πέσει στην αντίληψή σας περιστατικό εκφοβισμού θα πρέπει να παρέμβετε αμέσως και να το σταματήσετε, να καταγράψετε το περιστατικό και να ενημερώσετε κάποιον υπεύθυνο προκειμένου να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για το συμβάν.

 • Ανάμειξη γονέων και μαθητών

Γονείς και μαθητές θα πρέπει να είναι μέρος της ομάδας εύρεσης λύσης και να συμμετέχουν στην καταπολέμηση του εκφοβισμού. Θα πρέπει να διδάξουν επίσης στα παιδιά πώς να ενεργούν σε περίπτωση εκφοβισμού.

 • Προωθείστε ένα φιλικό περιβάλλον σε γονείς και μαθητές

Οι δάσκαλοι θα πρέπει να υπενθυμίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές απαγορεύονται και συνοδεύονται από κυρώσεις. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν επίγνωση των κανόνων ώστε το παιδί να δέχεται πληροφορίες και από τις δύο μεριές.

Μπορείτε ακόμη να επισκεφτείτε τη σελίδα της Αμερικάνικης Ψυχολογικής εταιρίας για περεταίρω πληροφορίες (http://www.apa.org/helpcenter/bullying.aspx)

 

*Στις 9 Απριλίου, η Αμερικάνικη αποστολή στην UNESCO προώθησε την προβολή της βραβευμένης ταινίας “Bully” προκειμένου να αναδείξει το παγκόσμιο έργο κατά του εκφοβισμού υπό την ηγεσία του παγκόσμιου οργανισμού της UNESCO.

Γραμμές  βοήθειας

Για εφήβους: 116 111

Για γονείς: 801 801 1177

Για εκπαιδευτικούς: 11 130

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα  http://www.antibullying.gr/index.php

Πηγές:

Wang, J., Iannotti, R. J., & Luk, J. W. (2012). Patterns of adolescent bullying behaviors: Physical, verbal, exclusion, rumor, and cyber. Journal of School Psychology50(4), 521-534.

Thornberg, R., Halldin, K., Bolmsjö, N., & Petersson, A. (2013). Victimising of school bullying: a grounded theory. Research Papers in Education28(3), 309-329.

Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2014). Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying. Corwin Press.

Bonanno, R. A., & Hymel, S. (2013). Cyber bullying and internalizing difficulties: Above and beyond the impact of traditional forms of bullying.Journal of youth and adolescence42(5), 685-697.

Νέα εικόνα bitmap

 

Γράφει η Μαρία Γαβρή

Απολογισμός του προγράμματος Erasmus+ “MYSE Malaga 9-15 March 2015”

 Από τις 9 εώς τις 15 Μαρτίου 2015, έλαβε χώρα στη Μάλαγα της Ισπανίας, το “ΜΥSE: Social Entrepreneurship”, ένα training course με θέμα την «Κοινωνική επιχειρηματικότητα». Οι συμμετέχοντες του προγράμματος ήταν νέοι και νέες από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρουμανία, την Μάλτα και την Τουρκία.

Η Μάλαγα, μια πόλη ορόσημο της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, συναρπάζει κάθε επισκέπτη από τα πρώτα λεπτά, λόγω του απαράμιλλου συνδυασμού της παραλίας και των φοινικόδεντρων, της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και της πληθώρας μουσείων που διαθέτει. Θα την χαρακτήριζα ως πόλη παραδεισένια, την οποία ο ήλιος ζεσταίνει τις 300 από τις 365 μέρες του χρόνου, όπως μας αποκάλυψαν οι ντόπιοι.

18285_1584890815088612_2119772793562144868_n

Το πρόγραμμα στόχευε στην ενημέρωση των συμμετεχόντων για τους όρους και τις πρακτικές ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων – κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Ανδαλουσίας- αλλά και στην ευρύτερη πληροφόρηση για τις ισχύουσες διατάξεις και πρωτοβουλίες προκειμένου για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων στις 7 χώρες, οι οποίες εκπροσωπούνταν από συμμετέχοντες/ουσες στο παρόν πρόγραμμα.

Φυσικά, δεν έλειψαν δραστηριότητες που στόχευαν στην γνωριμία των συμμετεχόντων και στην δημιουργία κλίματος οικειότητας και συνεργασίας –στοιχείων απαραίτητων για να λειτουργήσει μια ομάδα και μάλιστα ομάδα ανθρώπων προερχόμενων από διαφορετικές κουλτούρες. Οι ομάδες τις Ισπανίας, χώρα υποδοχής του προγράμματος, είχαν εμπνευστεί και διαμορφώσει το καθημερινό πρόγραμμα με μεράκι και διάθεση. Η συντονίστρια ήταν φιλική και προσιτή στους συμμετέχοντες/ουσες και φρόντιζε ώστε η εισαγωγή και εργασία πάνω στην έννοια της «κοινωνικής επιχειρηματικότητας» να γίνει με τρόπο κυρίως βιωματικό. Πιο συγκεκριμένα, αυτό που θα θυμάμαι από το πρόγραμμα είναι η ευκαιρία που είχαμε να γνωρίσουμε και να ακούσουμε εμπειρίες ανθρώπων που δρουν στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια και ήταν προσκεκλημένοι καθημερινά κατά τη διάρκεια του προγράμματος στη Μάλαγα. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα κέντρο κοινωνικών επιχειρήσεων το Innova στην πόλη της Benalmadena, γειτονική πόλη κοντά στη Μάλαγα, όπου νέοι επιχειρηματίες μας έδωσαν σαφείς πληροφορίες για την διαδικασία ίδρυσης επιχείρησης βήμα-βήμα και την επαγγελματική ικανοποίηση που βιώνουν οι ίδιοι μετά από αυτή την απόφαση να στραφούν στον χώρο της επιχειρηματικότητας.

Σε ότι αφορά το πολιτιστικό μέρος του ταξιδιού μας στην Μάλαγα, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στο κέντρο της πόλης και να γευτούμε τα περίφημα ισπανικά tapas με τη συνοδεία μπύρας. Επίσης, με αφορμή την επίσκεψη στο κέντρο κοινωνικής επιχειρηματικότητας Innova, απολαύσαμε την εκπληκτική παραθαλάσσια πόλη της Benalmadena, όπου δοκιμάσαμε παραδοσιακή paella με θαλασσινά.

Κλείνοντας, θεωρώ μοναδική εμπειρία και ευκαιρία την συμμετοχή μου σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus +, καθώς τα προγράμματα αυτά προσφέρουν στους νέους και νέες όχι μόνο την δυνατότητα απόκτησης γνώσεων μη τυπικής μάθησης, αλλά και γνωριμίας με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες, τη συνδιαλλαγή και δικτύωση με ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου.

10309338_1584886881755672_753227375451816868_n

Γράφει η Βασιλίνα Βάσσου – ασκούμενη στον τομέα της Eκπαίδευσης στον Όμιλο για την UNESCO Nέων Θεσσαλονίκης

2015: «Διεθνές Έτος Φωτός και Τεχνολογιών Φωτών της UNESCO»

2015: «Ένα έτος του Φωτός μόλις ξεκίνησε»!

Η UNESCO ανακήρυξε το 2015 ως Διεθνές Έτος Φωτός και Τεχνολογιών Φωτών (International Year of Light and Light-Based Technologies), ως μια μοναδική ευκαιρία για να αυξηθεί η παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με το πώς οι -βασισμένες στο φως- τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στους τομείς της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της γεωργίας και της υγείας.

Περισσότερα: http://en.unesco.org/events/launch-international-year-light-and-light-based-technologies-2015

infocus_year_light_drupal_en_0

Συμμετοχή του Ομίλου μας στο Πρόγραμμα Universities4EU

11050766_1580712658833558_9069695460433220294_nΟ Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης κλήθηκε να ενημερώσει το κοινό για το τι ακριβώς είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής και κινητικότητας των νέων ατόμων, κάτω από ποιες διαδικασίες παρέχονται και τι τους προσφέρεται. Επιπλέον τονίστηκε το ελάχιστο ή μηδαμινό κόστος συμμετοχής σ’ αυτά, στον αντίποδα με τα πολύτιμα και χωρίς αμφιβολία αναντικατάστατα αισθήματα της δημιουργίας και της προσωπικής ανάπτυξης.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη εκδήλωση του προγράμματος Universities4EU και παρουσιάσει τόσο το έργο του όσο και τις δράσεις του, αναφορικά πάντα με τους νέους, εστιάζοντας στα προγράμματα ανταλλαγής και κινητικότητας αυτών στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τη ομπρέλα του ERASMUS+.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω εκδήλωσης συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη 150 μαθητές και εκπαιδευτικοί από 17 σχολεία της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, των Γιαννιτσών, της Λάρισας, της Κρανέας Ελλασόνας, της Ροδόπης, της Χαλκιδικής και τους Αγίους Σαράντα.

Επισήμανε για ακόμη μια φορά τον ενεργό ρόλο του στα δρώμενα όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, των Βαλκανίων αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου, στηρίζοντας και προωθώντας τα ιδανικά του ίδιου του Οργανισμού της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών όσον αφορά τους νέους, επιμένοντας από την ίδρυση του, τον Ιούνιο του 2004, να δηλώνει ότι δημιουργήθηκε από τους νέους για τους νέους.

11096919_10206336958652926_1434107571_n

21792_1581213028783521_1252861344446030305_n

Το νέο λογότυπο μας από σήμερα κοσμεί το χώρο μας!

Από σήμερα το λογότυπο μας στολίζει και τον τοίχο του γραφείου μας!! Ευχαριστούμε πολύ τις δύο ασκούμενες μας, Αναστασία Παλλόγλου [που εμπνεύστηκε και σχεδίασε το νέο λογότυπο του Ομίλου] και Βασιλεία Βάσσου που επιμελήθηκαν το σχέδιο στον τοίχο.

ThessISMUN 2015

Για 14η χρονιά πραγματοποιείται φέτος το διεθνές ετήσιο συνέδριο προσομοίωσης των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισμών, Thessaloniki International Student Model United Nations, γνωστό ως «ThessISMUN», το οποίο θα διεξαχθεί από 15 ως 19 Απριλίου 2015, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο ThessISMUN συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 400 φοιτητές από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι αναπαριστούν τους διπλωμάτες – εκπροσώπους κρατών στις σχετικές επιτροπές διεθνών οργανισμών. Συνιστά μια μοναδική εκπαιδευτική δραστηριότητα, που προσφέρει τη δυνατότητα στους νέους να εφαρμόσουν αυτά που διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο στο πλαίσιο των σπουδών τους, αλλά και να εξελίξουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητας τους.

ThessISMUN-2015-Poster

Φέτος αφιερώνεται στον κ. Αλέξανδρο-Λίνο Σισιλιάνο, Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο, Καθηγητή της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μάλιστα, ειδικά για το 2015, το ThessISMUN έχει ενταχθεί στους επίσημους εορτασμούς των 70 χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης στηρίζει εδώ και χρόνια την προσπάθεια αυτή. Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι φέτος στο ThessISMUN θα προσομοιωθεί για πρώτη φορά το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO. Η ημερήσια διάταξη της Επιτροπής έχει διαμορφωθεί ως εξής:

A. The right to education: Promoting youth access to knowledge, basic and higher education and culture.
B. Protecting Cultural Heritage during armed conflict: challenges arising from the implementation of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά, ενώ μια επιτροπή προσομοιώνεται στα γαλλικά.

Πληροφορίες και εγγραφές εδώ:  http://www.thessismun.org/2015/

UN Brochure on International Year of Youth – Official Greek Version

Η επίσημη Ελληνική έκδοση του εντύπου των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Έτος Νεολαίας  (12/08/2010 – 11/08/2011) δημοσιεύτηκε υπό την επιμέλεια του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως από το Γραφείο για την Ελλάδα και την Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.

The Official Greek Version of the United Nations Brochure for the UN International Year of Youth (12/08/2010 – 11/08/2011) was edited by Thessaloniki Youth Club for UNESCO, as authorized by the UN Regional Information Centre for Western Europe.