Γενικά
Ένας από τους πέντε κύριους τομείς δράσης της UNESCO είναι αυτός των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Ο ρόλος της UNESCO στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών σπουδών είναι η προώθηση και αναβάθμιση της γνώσης, η κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η έμπρακτη συνεργασία μεταξύ των λαών, η καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε μορφής διακρίσεων και καταπίεσης, η δημοκρατική εκπαίδευση, η αγωγή του πολίτη, η ανάπτυξη κανόνων σχετικά με την ηθική κ.α. Επίσης δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ικανοτήτων όσον αφορά την τεκμηριωμένη έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες.

Το περιεχόμενο του τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών όπως καταλαβαίνουμε είναι ευρύ και πολυσχιδές. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε, ο τομέας χωρίζεται στον τομέα Κοινωνικών Μετασχηματισμών και Διαπολιτισμικού Διαλόγου και στον τομέα Ηθικής, Νεολαίας και Αθλητισμού. Και αυτοί με τη σειρά τους χωρίζονται σε άλλα τμήματα και στρατηγικές, έτσι ώστε να διευκολύνεται το έργο της UNESCO και να προωθούνται οι σκοποί της(π.χ. τμήμα για τη φιλοσοφία, τη νεολαία, τη βιοηθική, τη δεοντολογία και ηθική στην τεχνολογία και τις επιστήμες, στρατηγικές anti-doping, στρατηγικές για τη διεθνή μετανάστευση και τον διαπολιτισμικό διάλογο κ.α.).

Επίσημοι ΜΚΟ και ιδρύματα της UNESCO
Από την ίδρυση της η UNESCO θέλησε να συνεργαστεί επίσημα με ΜΚΟ, που προάγουν τις ιδέες και τα ιδανικά της. Με τα χρόνια έχει πια φτιάξει ένα δίκτυο συνεργασίας με 373 διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς και 24 ιδρύματα που έχουν εμπειρία σε τομείς των αρμοδιοτήτων της UNESCO. Ενώ από αυτούς οι 22 θεωρούνται επίσημοι συνεργάτες της UNESCO.

Μέσα σε αυτούς τους 22, για παράδειγμα, λειτουργεί υπό την αιγίδα της UNESCO από το 1952, ο οργανισμός «International Social Science Council (ISSC)» που θεωρείται ως ο κύριος διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τις κοινωνικές, συμπεριφορικές και οικονομικές επιστήμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης σημαντικός είναι και ο οργανισμός «International Council for Philosophy and Human Sciences (ICPHS)», που από το 1950 ενθαρρύνει το σεβασμό στην πολιτιστική αυτονομίας, συμβάλει επίσης στη διεθνή κατανόηση του ανθρώπου μέσω της καλύτερης γνώσης, την ανάπτυξη της φιλοσοφίας, των ανθρωπιστικών σπουδών κ.α.

Centres and Institutes
Τα κέντρα θεωρούνται πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος της UNESCO γιατί συμβάλουν στη βελτίωση της εικόνας του οργανισμού στα κράτη μέλη αλλά και την περιφερειακή δικτύωση. Στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, δίνουν έμφαση στη νεολαία.

Δράσεις/προγράμματα
Μέσω αυτού του τομέα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών γίνονται δράσεις για την προαγωγή αξιών όπως είναι η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μερικά προγράμματα και δράσεις του τομέα:

UNITWIN / UNESCO Chairs Programme
Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ίδρυση εδρών UNESCO και δικτύων UNITWIN σε διάφορα σημεία του κόσμου ανάλογα με τους τομείς δραστηριότητας της UNESCO. Μέσω αυτών, προωθείται η διαπανεπιστημιακή συνεργασία και η δικτύωση των διαφόρων πανεπιστημίων καθώς και οι σκοποί και το έργο της ίδιας της UNESCO μεταξύ των φοιτητών.

MOST Programme
Το πρόγραμμα MOST(Management of Social Transformations), είναι το μοναδικό πρόγραμμα της UNESCO που καλλιεργεί και προωθεί την έρευνα των κοινωνικών επιστημών. Είχε σχεδιαστεί ως ένα ερευνητικό πρόγραμμα για την μετάδοση αξιόπιστων και σχετικών γνώσεων προς τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η νέα εστίαση του είναι η σύνδεση μεταξύ έρευνας, πολιτικής και πρακτικής.