Μέλη

Η  ιδιότητα μέλους στον Οργανισμό προβλέπεται στο άρθρο 4 του Καταστατικού λειτουργίας του Ομίλου, το οποίο αναφέρει ότι:

“Ο Όμιλος αποτελείται από τακτικά, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα μέλη και φίλους τα οποία κατά την εγγραφή τους μπορούν να είναι έως σαράντα (40) ετών. Όλες οι ηλικιακές εξαιρέσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.

Τα τακτικά μέλη δικαιούνται:
– να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Οργανισμού.
– να αποχωρούν από τον Οργανισμό με έγγραφη δήλωση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
– να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του Ομίλου.

Τα τακτικά μέλη οφείλουν να καταβάλλουν τη συνδρομή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.”

 

Δικαιώματα

Τα τακτικά εγγεγραμμένα μέλη:

– Έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Καταστατικό του Ομίλου.
– Έχουν προτεραιότητα στα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί ο Όμιλος.
– Ενημερώνονται κατά προτεραιότητα για τις δραστηριότητες του Ομίλου και μπορούν να συμμετέχουν στις ποικίλες ομάδες εργασίας.
– Συμμετέχουν σε δραστηριότητες που οργανώνονται αποκλειστικά για τα μέλη του Ομίλου.

Υποχρεώσεις

Τα τακτικά εγγεγραμμένα μέλη:
– Συμμετέχουν στις επίσημες διαδικασίες που προβλέπονται στο Καταστατικό του Ομίλου.
– Καταβάλουν το κόστος της ετήσιας συνδρομής μέλους.
– Οφείλουν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνέπεια κατά την εκπλήρωση των αναληφθέντων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας.

Και φυσικά,
Προάγουν τους σκοπούς, τις αρχές και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου.


Το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφαση του Α.Δ.Σ. 01/2019 κατάργησε το κόστος εγγραφής τακτικού μέλους και καθόρισε το ύψος της ετήσιας συνδρομής τακτικού μέλους στα είκοσι (20) ευρώ.

Το σχετικό ποσό μπορεί να καταβάλλεται από το εγγεγραμμένο μέλος στον τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αποστέλλονται στο email επιβεβαίωσης μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα για την επιτυχή εγγραφή και απόκτηση της ιδιότητας μέλους στον Όμιλο.

Με την υποβολή αίτησης, θα αποστέλλεται email επιβεβαίωσης όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα βήματα για την επιτυχή εγγραφή και απόκτηση της ιδιότητας μέλους στον Όμιλο.

Εθελοντές

Ο Εθελοντισμός δεν είναι απλώς ένας όρος. Επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, αφορά όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Μια εθελοντική δράση στοχεύει όχι μόνο στην πρόσκαιρη αντιμετώπιση ενός προβλήματος, αλλά, κατά περίπτωση, και στην αντιμετώπιση των αιτίων του, την ενδυνάμωση των επωφελούμενων και τη συνεχή λειτουργία δομών υποστήριξης.
Πηγή: https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos/

Εθελοντισμός είναι:

«Η με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα προσφορά έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα, με ελεύθερη βούληση, χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα».

Πηγή: Δράσε θετικά, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 2012
http://volunteers.neagenia.gr/index.php?option=com_videoflow&task=cats&id=47&cat=23&tab=one&add=1&Itemid=10&sl=categories&layout=listview


Γιατί να γίνεις εθελοντής στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης;

 • Για να ενημερώνεσαι κατά προτεραιότητα για τις δραστηριότητες του Ομίλου και να συμμετέχεις ενεργά σε αυτές.
 • Για να έχεις προτεραιότητα στα προγράμματα κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
 • Γιατί ο εθελοντισμός μπορεί να φέρει την αλλαγή! Συλλογικά, σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και ατομικά, σε προσωπικό επίπεδο.

Όλοι οι εθελοντές στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης αποδεχόμαστε τόσο τις αρχές που πρεσβεύει ο Διεθνής Οργανισμός της UNESCO όσο και τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπει το Καταστατικό μας.


Ο Δεκάλογος του Εθελοντισμού

 1. Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα μέσο αντιμετώπισης των ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και κοινωνικών αναγκών.
 2. Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς.
 3. Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους.
 4. Η εθελοντική εργασία δεν είναι αμειβόμενη.
 5. Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία.
 6. Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων.
 7. Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων.
 8. Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
 9. Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή, και τέλος
 10. Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής!!!

 Επικοινωνία για συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών: info@unescoyouth.gr