Τομείς Δραστηριότητας

Η εκπαίδευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και η βιώσιμη ανάπτυξη, η επιστήμη, ο πολιτισμός, υπό το πρίσμα της πληροφόρησης και συμμετοχής των νέων, αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες δράσης του Ομίλου UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Οι δραστηριότητες του Ομίλου κατατάσσονται σε τέσσερις κύριους τομείς, στο πλαίσιο των οποίων έχουν εκδοθεί χρήσιμα βιβλία, εγχειρίδια και ενημερωτικά έντυπα, τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

  1. Ενδυνάμωση, Ενεργοποίηση και Ένταξη των Νέων
  2. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και Τοπικές Κοινότητες
  3. Εκπαίδευση, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Κοινωνική Ένταξη
  4. Πολιτισμός και Προαγωγή Διαπολιτισμικού Διαλόγου

1. Ενδυνάμωση, Ενεργοποίηση και Ένταξη των Νέων


Η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων συνιστά τον πυρήνα των δράσεων που αναπτύσσει ο Όμιλος. Μέσα από πρωτοβουλίες, δραστηριότητες και συμπράξεις επιδιώκεται η ενημέρωση και η ισχυροποίηση των δεξιοτήτων των νέων, με στόχο την ενεργό ένταξη τους στην τοπική κοινότητα. Οι εφαρμοζόμενες αρχές της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης προάγουν την ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων. Η ενεργός συμμετοχή των νέων στις αποφάσεις και τις ενέργειες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι ουσιώδους σημασίας για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος προωθεί τις προτεραιότητες για τη νεολαία, όπως αναλύονται στις σχετικές Στρατηγικές της Ε.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΗΕ και της UNESCO και υλοποιεί συμμετοχικές δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της τοπικής κοινότητας.

Διετέλεσε επίσημος φορέας προώθησης του Διεθνούς Έτους Νεολαίας του ΟΗΕ στην Ελλάδα (Αύγουστος 2010 – Ιούλιος 2011). Διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων και επιμελήθηκε την ελληνική έκδοση του εντύπου του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Νεολαίας.

Συνέδραμε στην προετοιμασία της υποψηφιότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης για τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» και έπειτα συμμετείχε στην υλοποίηση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης. 

Ως εταίρος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στρατηγικής συνεργασίας, έχει υιοθετήσει κείμενα στρατηγικής για διαδικασίες συμμετοχής των νέων στην τοπική κοινότητα (συμμετοχικός προϋπολογισμός νέων, πλάνο δράσης για του νέους, καλές πρακτικές), στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών Νεολαίας. Ως εταίρος σε πάνω από 70 Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 500 νέους πολίτες να ζήσουν την εμπειρία της μη τυπικής μάθησης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Έχει αναπτύξει, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), την διαδικτυακή πύλη “Infoyouth.gr” για την προώθηση τοπικών, εθνικών, Ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων που απευθύνονται σε νέους. Η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες για προγράμματα, εκδηλώσεις, προγράμματα κατάρτισης, θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας στους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης.

Από το 2019 είναι κύριος εταίρος του UNRIC (Γραφείο για την Ελλάδα) για την προώθηση της Στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών για τη Νεολαία 2030 στην Ελλάδα. Έχει επιμεληθεί την ελληνική μετάφραση της Στρατηγικής και σχεδιάζει σειρά δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Το 2020 ανέλαβε συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος ERASMUS+ Jean Monnet Project “Strategies and Policies on Youth in the EU”, στο οποίο προβλέπεται η δημιουργία ενός “Think-Tank” νέων ερευνητών για ευρωπαϊκές πολιτικές και θέματα νεολαίας.

2. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και Τοπικές Κοινότητες


Ο Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού, με έμφαση στους νέους. Προωθεί τη δικτύωση και την ανάπτυξη συνεργειών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Από την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο Όμιλος βρίσκεται σε στενή επικοινωνία και συνεργασία με το Γραφείο για την Ελλάδα του UNRIC στις Βρυξέλλες, με σκοπό την ανάπτυξη δράσεων που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και περαιτέρω προώθηση της εκστρατείας για την επίτευξη των 17 Στόχων σε τοπικό επίπεδο.

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις προτεραιότητες της Ατζέντας 2030 στην υλοποίηση των πάσης φύσεως δράσεων του, από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS+ έως τις τοπικές εκδηλώσεις. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον τοπικό πληθυσμό, για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, για μαθητές σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Μακεδονίας και της Θράκης. Πρόκειται για εκδηλώσεις, ημερίδες και εκπαιδευτικά εργαστήρια, με σκοπό την ενημέρωση και επιμόρφωση στις επιμέρους θεματικές των 17 Στόχων με έμφαση στην έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικοδόμηση βιώσιμων τοπικών κοινοτήτων, την ποιοτική εκπαίδευση, την εξάλειψη των διακρίσεων.

Το 2019, ο Όμιλος διοργάνωσε το 1ο Βαλκανικό Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, στην Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης). Στόχος ήταν η σταδιακή δικτύωση και εγκαθίδρυση σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών των Βαλκανικών κρατών και η σύσταση μιας ομάδας εργασίας με νέους ερευνητές που θα αναλάβουν τη συλλογή, κωδικοποίηση και καταγραφή πληροφοριών για ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2ο Βαλκανικό Φόρουμ αναμένεται να διεξαχθεί το φθινόπωρο του 2021.

Το 2020 ολοκληρώθηκε η ερευνητική δράση «Μαθαίνω, Ερευνώ, Δρω για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους». Βασικός στόχος ήταν η καταγραφή των προτεραιοτήτων των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σκοπός της έρευνας ήταν η παροχή καίριων συμπερασμάτων στους τοπικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια υλοποίησης της Ατζέντας 2030 στην τοπική κοινωνία.

Το 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο «17 Στόχοι για το Κοινό μας Μέλλον», που έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία του «Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την παρακολούθηση, καταγραφή και ανάδειξη καλών πρακτικών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης επιχειρηματικότητας υπό το πρίσμα των 17 Στόχων. Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Στο παρελθόν, ο Όμιλος υλοποίησε το έργο “ENVI: Local Communities in Environmental Action” στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG «Ελλάδα-ΠΓΔΜ, 2007-2013». Βασικός στόχος του έργου ήταν η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων (νέοι, αγρότες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς και τοπικοί πληθυσμοί).

3. Εκπαίδευση, Δικαιώματα του Ανθρώπου και Κοινωνική Ένταξη


Η εκπαίδευση και η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελούν καταστατικό σκοπό και κύριο τομέα δράσης του Ομίλου. Μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων αποβλέπει στην ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Σκοπός είναι η προαγωγή της αλληλοκατανόησης, της ανεκτικότητας και του διαλόγου μεταξύ όλων των νέων και των παιδιών χωρίς διακρίσεις και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που προάγουν τις προτεραιότητες του ΟΗΕ για ένα βιώσιμο μέλλον σε τοπικό επίπεδο.

Με σημείο αναφοράς τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση για όλους» υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια μη τυπικής μάθησης για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές της Θεσσαλονίκης, με θεματικό αντικείμενο την Ατζέντα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.

Έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά εγχειρίδια μη τυπικής μάθησης για την προσέγγιση διάφορων θεμάτων, όπως: οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ένταξη των νέων που στερούνται εκπαίδευσης, κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας (γνωστών ως NEETs) στην τοπική κοινότητα, η ανταλλαγή παραδειγμάτων ορθών πρακτικών που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., οι διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού και τα ζητήματα που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κ.α.

Από το 2016 συμμετέχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους πρόσφυγες και ασυνόδευτους ανήλικους στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων προσφύγων σε δράσεις που προάγουν την κοινωνική τους ένταξη εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, διετέλεσε συνδεδεμένος εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “I Have Rights”, στο οποίο συμμετείχαν 7 ακαδημαϊκά ιδρύματα από 6 Κράτη Μέλη της ΕΕ (2017-2018). Από το 2019, είναι εταίρος (μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ “TOGETHER”, το οποίο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα για την ένταξη των προσφύγων και άλλων δικαιούχων διεθνούς προστασίας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2021 αναπτύχθηκε η εκπαιδευτική πλατφόρμα “Meet me” στο πλαίσιο του έργου “Faces of Migration”, η δημιουργία της οποίας χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης (DEAR), με στόχο την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των προσφύγων στην ελληνική γλώσσα.

4. Πολιτισμός και Προαγωγή Διαπολιτισμικού Διαλόγου


Ο Όμιλος μας αναπτύσσει δράσεις για τα μνημεία της Θεσσαλονίκης που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ασχολείται με εξειδικευμένα θέματα, όπως την άυλη πολιτιστική κληρονομιά και τις προφορικές αφηγήσεις ως μέσο για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης με έμφαση στην πολιτιστική ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε η δράση «Απόψεις» με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, έχοντας πρωτοστατήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες δικτύωσης και ανάπτυξης διασυνοριακής συνεργασίας. Από το 2010 μέχρι το 2020 συμμετείχε στην πρωτοβουλία “Contacts for the Common Future” σε συνεργασία με τον οργανισμό Youth Alliance, με σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των νέων και την ενθάρρυνση για ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των νέων με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε και βραβεύτηκε ως καλή πρακτική στο Μεσογειακό Συνέδριο του Anna Lindh Foundation στη Μασσαλία τον Απρίλιο του 2013. Ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου του Ευρω-Μεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh για τον Διάλογο μεταξύ των Πολιτισμών, συμμετέχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες δικτύωσης στον τομέα του πολιτισμού, που φέρνουν κοντά οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών από 43 χώρες που είναι μέλη του Δικτύου.

Προάγει την ισχυροποίηση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την πολιτιστική κληρονομιά και πολυμορφία της Ευρώπης, μέσω της συμμετοχής των νέων μελών και εθελοντών του Ομίλου στα πολυάριθμα Ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας νέων σε διάφορα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.