Ο Όμιλος μας είναι εταίρος στο έργο “YOUTH WORK and YOUTH WORKERS across EUROPE – καλά παραδείγματα από την πρακτική σχετικά με τον εθελοντισμό, την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση”.

Εταίροι σε αυτό το έργο είναι ενώσεις νέων από όλη την Ευρώπη: Εθνική Ένωση Κάρτας Νεολαίας από τη Βουλγαρία – συντονιστής έργου, Εθνική Ένωση Εργαζομένων Νεολαίας (NAPOR) από τη Σερβία, Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας από την Ιταλία, Ένωση Εσθονικών Ανοικτών Κέντρων Νεολαίας από την Εσθονία, UNESCO Youth Club of Thessaloniki, Ελλάδα, MOBIN από τη Σλοβενία, Πολωνική ένωση έργων νεολαίας από την Πολωνία, APPJUVENTUDE Portugal and Croatian Holiday and Hostel Association.

Η κύρια ιδέα του έργου είναι η έρευνα, η περιγραφή και η ανταλλαγή παραδειγμάτων ορθών πρακτικών που σχετίζονται με την εργασία των νέων σε διάφορες χώρες της εταιρικής σχέσης του έργου, προκειμένου να διασφαλιστούν συγχρονισμένα δεδομένα και πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των νέων εργαζομένων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:

  • Εξερεύνηση των διαφορετικών πρακτικών εθελοντισμού, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Αναλογικά παραδείγματα ορθών πρακτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων εντός των χωρών της εταιρικής σχέσης.
  • Εξερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για νέους στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης.
  • Ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών που σχετίζονται με την εργασία των νέων.
  • Βελτίωση της διαχείριση έργων, επίτευξη κοινών στόχων και αποτελεσμάτων που διασφαλίζουν την ποιότητα της διαδικασίας.
  • Το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να βασίζεται σε μια κοινή προοπτική και μια κοινή πεποίθηση ότι η ένωση όλων μας θα το κάνει καλύτερο / Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης, 2017 .

Αυτή η πρόταση τονίζει ότι το έργο πρέπει να υλοποιηθεί διεθνικά, επειδή έχουμε διαφορετική εμπειρία και γνώση σχετικά με τη συνεργασία με νέους στις διαφορετικές οργανώσεις των εταίρων. Θα μαζέψουμε αυτούς τους πόρους, θα μάθουμε ο ένας από τον άλλο, θα πολλαπλασιάσουμε τις καλές πρακτικές. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο τέλος του προγράμματος θα συγχρονίσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους εργαζόμενους, θα μοιραστούμε καλές πρακτικές καθημερινής εργασίας με νέους και θα τα συγκεντρώσουμε σε μια αναφορά.


Παραδοτέο του έργου είναι η έκδοση: EDUCATIONAL PRACTICES FOR YOUTH WORKERS Collection book (click to view)

The Collection book is part of the implementation of the project “YOUTH WORK and YOUTH WORKERS across EUROPE – good examples from practice about volunteering, employment, education and training” (2019-1-BG01-KA205-061890). It is a direct result of long, active and participatory process which was started to support the access to quality information and additional educational and training opportunities for youth work and youth workers.

It assembles good practices from all the participating countries on the overall development of youth workers. Practices are divided into two main sections:

  1. GOOD PRACTICES in YOUTH WORK DEVELOPMENT
  2. IDEAS AND GOOD PRACTICES FOR YOUTH INITIATIVES AND PROJECTS

Practices are arranged according to their level of implementation: local, regional, national and international. They concern at least one of the following topics: advocacy initiatives (how do we make youth work visible and important to society), youth workers’ education and training (formal and non-formal training, curriculum and recognition), youth workers’ employment (volunteering vs payment).

The project team and partners decided to bring all this knowledge and experience together to better the quality of the information flow and the access to different educational opportunities, and to ensure that there is collection of good practices which will promote the quality, innovation and recognition of youth work across Europe.