ΝΕΤ-ΝΕΕΤ

Ένα δίκτυο για την κινητικότητα των νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης & απασχόλησης (NEET)

Το έργο NET-NEET χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 και περιλάμβανε τη συμμετοχή έξι (6) Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία και Δανία) it involves 6 European countries, (France, Italy, Spain, Greece, Germany and Denmark) και δεκαπέντε οργανισμών που εργάζονται σε επιχειρηματικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά και νεανικά δίκτυα.  

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση έργων κινητικότητας που απευθύνονται σε νέους ανθρώπους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, με στόχο να ενισχυθούν και να εμπλουτιστούν οι βασικές τους δεξιότητες και ικανότητες σε περιοχές και τομείς που συνδέονται με την τοπική ανάπτυξη και ειδικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα:

  1. Να βρεθεί ένα μοντέλο ή καλές πρακτικές έτσι ώστε να διευκολύνουμε τα προγράμματα κινητικότητας για νέους ανθρώπους με χαμηλού επιπέδου εμπειρία και βασικά προσόντα
  2. Να αναπτυχθεί ένα δίκτυο ή μία ομάδα οργανισμών υποδοχής σε μία περιοχή που να μπορεί να δώσει στους NEETs (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης) μία νέα επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία χωρίς αποκλεισμούς – Χάρη σε αυτήν την εμπειρία κινητικότητας, οι NEETs θα είναι σε θέση όχι μόνο να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, αλλά και τις προσωπικές τους δεξιότητες, ενεργοποιώντας μία σειρά θετικών συμπεριφορών

Η ομάδα στόχου μας έχει εκπαιδευτικές αδυναμίες εξαιτίας των δύσκολων προσωπικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε ή και αντιμετωπίζει. Είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) ή νέοι άνθρωποι με χαμηλού επιπέδου ικανότητες, που δεν ομιλούν ξένες γλώσσες και έχουν λίγες κοινωνικές  δεξιότητες, περιορισμένο επιχειρηματικό πνεύμα ή πολιτιστική γνώση και ως εκ τούτου χρειάζονται μη παραδοσιακή υποστήριξη και μαθησιακά εργαλεία.

Όπως αναφέρθηκε, τα προγράμματα κινητικότητας και πρακτικής άσκησης που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ομάδα στόχου πρέπει να εκτείνονται πέρα από τη βελτίωση των τεχνικών τους ικανοτήτων. Η εργασιακή εμπειρία για αυτούς τους νέους πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυση των δια βίου δεξιοτήτων τους, να τους διδάσκει πώς να προσαρμοστούν σε διαφορετικές καταστάσεις και να τους βοηθάει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της καθημερινής ζωής.

Πιο ειδικά, θέλουμε να εστιάσουμε σε τρεις περιοχές, που θεωρούνται στο σύνολό τους θεμελιώδεις για την εργασία και την κοινωνική ένταξη:

  • ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ενίσχυση ευαισθητοποίησης στη συναισθηματική διαχείριση
  • ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ανάπτυξη ικανοτήτων όπως επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ – ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, η αποτελεσματική επικοινωνία και η δημιουργία σχέσεων

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θέλουμε να δημιουργήσουμε σε κάθε χώρα εταίρο ένα δίκτυο επιχειρηματικών φορέων που θα μπορούν να καλωσορίσουν τους νέους ανθρώπους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs) και να τους παρέχουν εκπαίδευση, κατάρτιση και ένταξη σε νεανικά δίκτυα.

Ζητούμε από τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν μαζί μας στην υλοποίηση του έργου:

  1. Με την εγγραφή τους στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί για το έργο. Οι εταιρείες θα μπορούν να παρουσιάζονται, να εισάγουν βίντεο, φωτογραφίες και σχόλια για τους οργανισμούς τους και τη δουλειά τους. Με τον ίδιο τρόπο, οι νέοι θα μπορούν να περιγράφουν τον εαυτό τους και να μιλούν για την εμπειρία κινητικότητας τους.
  2. Με τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις παρουσίασης της πλατφόρμας.
  3. Βοηθώντας μας στη δημιουργία ενός μοντέλου κινητικότητας και πρακτικής άσκησης που μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη δια βίου δεξιοτήτων και το οποίο θα είναι κατάλληλο για την ομάδα στόχου που περιγράψαμε παραπάνω.

Ένα μοντέλο πρακτικής άσκησης θα περιγράφει συνοπτικά σε ένα εγχειρίδιο και θα δοκιμαστεί πιλοτικά για μία σύντομη περίοδο κινητικότητας από 15 νέους ανθρώπους προερχόμενους από τις έξι (6) χώρες εταίρους.

Για πολλούς από αυτούς τους νέους μια επαγγελματική εμπειρία σε συνδυασμό με ένα ταξίδι σε άλλη χώρα είναι μια εντελώς νέα ιδέα. Ως εκ τούτου, η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και λεπτή.

Ο ενθουσιασμός της ζωής σε ένα νέο μέρος μπορεί γρήγορα να αντικατασταθεί από το φόβο και τη νοσταλγία του σπιτιού και της κουλτούρας τους.

Πρέπει να εκπαιδεύσουμε δασκάλους ικανούς να υποστηρίξουν οποιοδήποτε γλωσσικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό πρόβλημα ή ζητήματα προσαρμογής που μπορεί να συναντήσουν οι συμμετέχοντες.

Χάρη σε αυτό το έργο, στη δημιουργία ενός δικτύου και ενός καλά δομημένου μοντέλου κινητικότητας, αυτές οι ομάδες νέων θα μπορέσουν να αυξήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους και να μειώσουν το εκπαιδευτικό χάσμα με τους συνομηλίκους τους. Αν δε γίνει μία τέτοια προσπάθεια κάλυψης αυτού του χάσματος, αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή των NEETs (νέοι άνθρωποι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης).

https://net-neet.es/

http://www.net-neet.eu/