Η UNESCO από της ιδρύσεως της ασχολείται με θέματα προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς των κρατών μελών της. Όπως γίνεται φανερό και από τα αρχικά της Unesco πρόκειται για έναν οργανισμό που εκτός των άλλων έχει ως στόχο και την προστασία του Πολιτισμού. Η πολιτιστική κληρονομιά (cultural property) προστατεύεται σε εθνικό επίπεδο από κάθε κράτος αλλά ακόμη πιο αποτελεσματικά σε διεθνές επίπεδο.

Η Unesco είναι ένας από τους Διεθνείς Οργανισμούς που έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην προστασία της καθώς πέρα από την προστασία μέσω διμερών και πολυμερών συνθηκών, η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύεται και μέσω συνθηκών που δημιουργούνται από διεθνείς οργανισμούς. Η Συνθήκη για τα μέσα απαγόρευσης και καταπολέμησης της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς ιδιοκτησίας πολιτιστικής κληρονομιάς του 1970 είναι η πρώτη και η κυριότερη συνθήκη μαζί με την συνθηκη Unidroit 1995 που προστατεύει σε διεθνές επίπεδο την πολιτιστική κληρονομιά και έχει υπογραφεί από πολύ μεγάλο αριθμό μελών -127 κράτη μέλη.

Ταυτόγχρονα, η Unesco έχει συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, επεκτείνοντας την και στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διεθνείς συνθήκες. Η Επιτροπή της Unesco παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την περίπτωση καθώς είναι ένα από τα εξωδικαστικά μέσα επίλυσης της επιστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιπτώσεις παράνομης εξαγωγής και μετακίνησης της. Συγκεκριμένα η Επιτροπή επεμβαίνει σε αυτές τις διαφορές διαμεσολαβώντας και διευκολύνοντας τις διαπραγματεύσεις σε διμερές επίπεδο για την επιστροφή της κληρονομιάς στη χώρα καταγωγής της. Επίσης ενθαρρύνει τις έρευνες και τις μελέτες για την ίδρυση συλλογών στις χώρες των οποίων η κληρονομιά αφαιρέθηκε παράνομα και διεξάγει ανταλλαγέ κληρονομιάς με βάση την Πρόταση για την Διεθνή Ανταλλαγή πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, η  Unesco έχει λάβει διεθνή βραβεία για την διεξαγωγή εκδηλώσεων στο επίπεδο του Πολιτισμού, ενώ έχει ιδρύσει διεθνή δίκτυα για την επίτευξη των στόχων της.