You are currently viewing Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης

Νέος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσεται νέος κύκλος εθελοντικής πρακτικής άσκησης για νέους ενδιαφερόμενους.

Η προκήρυξη αφορά 6 άτομα ηλικίας από 18-30 ετών, τα οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Ομίλου οι οποίες εντάσσονται στους τομείς δράσης της UNESCO (Πολιτισμός, Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιστήμες, Επικοινωνία & Πληροφόρηση) και συνάδουν με τις προτεραιότητες της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Νεολαία.

Γενικό αντικείμενο της πρακτικής άσκησης είναι η ενασχόληση με την υλοποίηση δράσεων στους θεματικούς άξονες της UNESCO, η ένταξη σε συλλογικές εθελοντικές δραστηριότητες, η διεύρυνση του πεδίου ενδιαφερόντων και η βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων.

Ειδικότερα, αναμένεται να καλυφθούν οι εξής θέσεις:

Π1: υποστήριξη δράσης, προγραμμάτων, δικτύωσης και επικοινωνίας (4 άτομα)

Π2: υποστήριξη βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και έρευνας (1 άτομο)

Π3: υποστήριξη διαχείρισης μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σχεδιασμός γραφιστικών (1 άτομο)

Σημειώνεται ότι:

Για τις θέσεις Π1: Θα ληφθεί υπόψη η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί θετικά η συνάφεια του αντικειμένου, η επαρκής γνώση των βασικών εφαρμογών του Microsoft office σε Η/Υ.

Για τη θέση Π2: Θα ληφθεί υπόψη η προηγούμενη σχετική εμπειρία, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

Για τη θέση Π3: Θα αξιολογηθεί η γνώση χειρισμού ιστοσελίδων wordpress, η ικανότητα σχεδιασμού αφισών, εικόνων, η γνώση γραφιστικών προγραμμάτων και πιθανή προηγούμενη εμπειρία.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και βούληση εθελοντικής συνδρομής στις δράσεις του Ομίλου.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εθελοντική (μη αμειβόμενη) πρακτική άσκηση στον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, αποστέλλετε email  με θέμα “Π1/Π2/Π3 – Όνομα Επώνυμο” ανάλογα με την θέση για την οποία ενδιαφέρεστε (π.χ. Π2 – Γιάννης Παπαδόπουλος) στην ηλεκτρονική διεύθυνση stefanoskatsoulis@unescoyouth.gr επισυνάπτοντας ένα βιογραφικό σημείωμα (συστήνεται η χρήση βιογραφικού Europass) και μια σύντομη επιστολή (motivation letter) ως 250 λέξεις, μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου 2019.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει επεξεργασία των αιτήσεων σε πρώτο στάδιο και θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης στην οποία θα κληθούν όσοι επιλεγούν για την επόμενη φάση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα ενημερωθούν με email.


ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η άσκηση διαρκεί 8 μήνες (με δυνατότητα παράτασης 2 μηνών) με έναρξη την 1 Οκτωβρίου 2019. 

Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια 16 ώρες την εβδομάδα. Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε ασκουμένου (π.χ. απουσία λόγω συμμετοχή σε εκπαιδευτική δραστηριότητα, μαθήματα, συνέδριο ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα. Οι ώρες και οι μέρες συνεργασίας θα διαμορφωθούν κατόπιν συνεννοήσεως με τους ασκούμενους.

Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται τόσο με φυσική παρουσία στο γραφείο και στις εκδηλώσεις του Ομίλου όσο με ηλεκτρονικά μέσα.

Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: μετάφραση κειμένων (ελληνικά/αγγλικά), υποστήριξη των εκδηλώσεων και δράσεων του Ομίλου (προετοιμασία, διεξαγωγή), παρουσία/εκπροσώπηση στα διάφορα δίκτυα οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχει ο Όμιλος, έρευνα, αποδελτίωση και ανεύρεση πληροφοριών κ.α. Τα επιμέρους καθήκοντα,  θα οριστικοποιηθούν μετά την τελική επιλογή των υποψηφίων.

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη.

Για την ομαλή και αποτελεσματική ένταξη των ασκουμένων στο πλαίσιο δράσης του Ομίλου, θα υπάρχει εκτενής και συνεχής καθοδήγηση, ενώ θα παρασχεθεί και εισαγωγικό εργαστήριο/σεμινάριο για τα θέματα με τα οποία ασχολείται ο Όμιλος μας με έμφαση στην UNESCO.

Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία, θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, θα αναπτύξουν το ομαδικό τους πνεύμα και θα εξοικειωθούν με την προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και διαχείριση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Επιπλέον, θα απολαμβάνουν ειδικά προνόμια, όπως προτεραιότητα συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης και κινητικότητας (Erasmus+) που υλοποιεί ο Όμιλος και θα έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα τους. 

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί πιστοποιητικό και συστατική επιστολή για κάθε χρήση.