Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 2019 – “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”

Διεθνής Ημέρα Νεολαίας 2019 – “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”

​Η κεντρική θεματική της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας του ΟΗΕ για το 2019, “Μετασχηματίζοντας την Εκπαίδευση”, εστιάζει στις προσπάθειες που απαιτούνται ώστε να καταστεί η εκπαίδευση πιο συναφής, δίκαιη και συμπεριληπτική για όλους τους νέους, συμπεριλαμβάνοντας και τις προσπάθειες των ίδιων των νέων.

Με αφετηρία της τον Στόχο 4 της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – που προβλέπει “την διασφάλιση της συμπεριληπτικής και ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης και την προώθηση των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους”, η Διεθνής Ημέρα Νεολαίας για το 2019 επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους οι κυβερνήσεις, οι νέοι και οι οργανώσεις νεολαίας, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, μετασχηματίζουν την εκπαίδευση και στο πώς αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.


The theme of the UN International Youth Day 2019, “Transforming education”, highlights efforts to make education more relevant, equitable and inclusive for all youth, including efforts by youth themselves.

Rooted in Goal 4 of the 2030 Agenda for Sustainable Development – to “ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all” – International Youth Day 2019 will examine how Governments, young people and youth-led and youth-focused organizations, as well as other stakeholders, are transforming education and how these efforts are contributing to the achievement the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Close Menu